X
تبلیغات
افسوس

افسوس

شکست عشقی و نامردی روزگار

@

همانگونه که آمدم از خیالت پاک میشوم،آرام بیصدا بی چراغ،قول میدهم ذره ای صدای رفتنم آرامش سکوتت را برهم نزند...!
مس عشق.... از تو به آسمانها رسیدم ، شدم خورشید و بر روی دنیا تابیدم !از تو به دریاها رسیدم ، مثل یک موج خروشان در آغوش ساحل قلبت خوابیدم!از تو به عشق رسیدم ، عاشق شدم و راز عشق را فهمیدم !از تو به همه چیز رسیدم ، شدم همدلی برایت و همه درد دل هایت را شنیدم!از تو به فرداها رسیدم ، خوشبختی را در کنار تو بر روی صفحه دفتر عشق کشیدم!از تو به رویاها رسیدم ، در خیالم به حقیقت رسیدم ،تو را لمس کردم و طعم عشق را با تو چشیدم!در آغــــــش توام.... در آغـــــوش تــــــــوام ؛ آرام تر از همیشــــــه ، و ای کــاش میشــــد که همیشــــه اینجا بمـــــانم،آغوشـــت را آخریــــن سرپنـــاه خودم بدانـــــم،اگر عمـــری باقـــی نمـــــانده ،در آغـــــوش تو بمیــــــرم…همینجـــــا میمـــانـــم ، همینجــــا تمـــــام حــرفهـــــای دلــــت را میخوانـــــــم،و همینجــــاست که میدانـــم مرا دوســــت داری ،خیــــالـــم راحـــت اســـت هیچگـــــاه تنهـــایــــم نمیگـــــذاریمیـــروم بــه اعمــــاق خاطــــره هـــایمـــــان ،چـه صبــری داد به ما عشقمـــان …گـــذشتیـــم با هم از ســــردی لحظـــه ها ، رسیدیــــم به آخر خـــط همه غمهـــا ،رهـــــا شـــدیـــــم از هــــر چـــــه غصـــــه بـــــود ، آخـــــره  ســــر شـــدیـــــم یکــــی از شیــــرین تریــــــن قصـه ها..!با من بمــــان....   چشمـــــــان زیبــــــایت مرا عاشقتــــــر می کنــــــــد؛ بگــــذار در چشمـــانت نگـــــاه کنـــم میخــــواهم از عشقــــت دیـــــوانه شـــوم... دستهـــای گرمــــــت را میخـــــــــواهم؛ عزیـــزم دستهـــــــای سردم را بگیـــــــر تا آرام شــــــــــوم... میخواهم نام مقدست را فـریاد بزنم و صدهــا بار بر گونه مهربانت بوسه بــزنم... خیلــــی عزیزی بــــرایم، تو بهتریــــنی بــــرایم، تو زیبــــاتـــــرینی!! در ایــن جـــــاده پر فـــــراز زنـــــــــــدگی دستـــــــانت را از من جـــــــدا نکــــــــن؛  مــــرا در این جــــاده های تشنـــــه و پر از درد رهــــا نکـــــن؛  با من بمـــان، بمان برای همیشـــه و مـــرا باور کن... بـــاورم کن ای عشــــق، با بـــاور تو می تــــوانم خوشبختـــــی را نیز بــــاور کنــم... چه لحظــــه های زیباییســـت آنگــــاه که در کنــــار تو هستـــم؛ چه لحظه رویــــایی است آنگــاه که دستــانت را میگیرم و در زیـــر بـــاران بــا تو قــــدم میزنـــم.... عمق دلتنگــــــی....   چیـــــــزهایی هســـــــت که نمی دانـــــــــــی ... مثل عمـــــق دلتنگــــــــــی ام ... که هــــــــرروز بیشتـــــــــر از قبـــــل درونــــش فـــــــرو می روم ... بی آنکـــــــه انتهــــا داشتـــــــه باشــــــد ...!!! احســــاس....   هر جـــــای دنیـــــــــــا میخواهـــــــی باش !!!   من احساســــــــــم را !!...   با همیــــــــــن دست نوشتـــــــــــه ها ...   ... به قلبــــــت میرسانــــــم ... دلتنگــــــــم.... گاهــی حجـم ِ دلــــتنـگی هایـمآن قــَدر زیـاد می شودکه دنیــــا با تمام ِ وسعتشبرایـَم تنگ می شود ...... دلتنــگـم...دلتنـــــگ کسی کـــــهگردش روزگارش به من که رسیــــد از حرکـت ایستـاد...دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...دلتنگ ِ خودَم...خودی که مدتهـــاست گم کـر د ه ام ...بار الهـــــــــی.... دست تکان می دهد آســــمان!آغـــــــوش میگشـــــــــــــــاید زمین!لبخــــــــــــــــند میزند خـــــــــــــــــــــــدا...!!!بــار الهــــــــــــــــــی به اوج تمام آســـــــــــــــــمانتبه سنگیــــــــــنی شانه های زمـــــــــینتصبری عـــــطا فرما وقدرت اشــــــکیکه ببــــــارانم دلتـــــــــــنگیم راو باز بارانی شود احساســم...گمم نکن....   گمــم نکـــــــــن !!!در گوشـــــــه اي  از حـــــــــافظــــــه ات  آرام  مــــــي نشينــــــــــم ...فقــــــــط  بگــــــــــذار  بمــــــانـــــــــــم ... آسمــــــان.... ســــر بــه هـوا نیستـــــــم امــــا همیشـــــه چشـــــم بــــه آسمــــــان دارم؛ حـــــال عجیبـــی ست دیــــدن همـــــان آسمـــان کـــه شایــــــد تـــــــو؛ دقـایقــــی پیـــــش بـــه آن نگــاه کـــــــرده ای . . . راز عشــــــــق.... عشــــق رازی اســـت مقـــــدس بــــرای کســـانــــی کــــه عاشقنـــــد؛ عشــــق بــــــرای همیشـــــــه بــــــی کـــــــلام مــــی مانــــــد؛امـــا بـــــرای کســـــانــــی کــه عشـــــق نمــی ورزنــــد، عشــــق شــــوخیــــــــه بـــــی رحمـــانــــه ای بیــــــــش نیســــــت..!!دلتنگی.... خــــــــود را بـــــــــه کــــــــه بسپــــــــــــــارم ، وقتـــــــــی کـــــه دلــــــــــــم تنگــــــــــــــ اســــــــــــــــــت؛ پیـــــــــدا نکنــــــــــــم همــــــــــــــدل ، دلهـــــــــا همـــــــــه از سنـــــــــــگ اســــــــــــت؛ گویـــــــــــا کـــــه در ایــــــــــن وادی ، از عشـــــــــــق نشـــــــانـــــــــــی نیســـــــــــت؛ گـــــــر هســــــت یکــــــی عاشــــــــــق ، آلـــــــــــوده بـــــــه صـــــــــد رنــــــــــــگ اســـــــــــــــت..!! رفــــت.... رفــــــت! پر کشیــــــــد! روحــــــــــش طاقــــــت ایـــــــن دنیـــــــــا را نـــداشت! دنــــــیا برایــــــش قفــس بود…. قفســــــــــی تنـــــگ..!! ســـــردش است !!! امشــــــب مهمــــــــــان خــــــــــــاک ســــرد اســــت!!! پــــــــرواز کرد!! خوشــــا به حــــالــش…. اما مـــــن چــــه کنم  بــــا ایـــــن همه دلـــــتنگـــــــــــی؟؟صـــدا کــــن مـــــرا.... صـــــدا کـــــن مـــــــــرا... صـــــــدای  تـــــو  خــــــــــــوب اســـــــــــت صــــــدای تو سبـــــزینــــه آن گیـــــاه عجیبــــــــــی اســـــت کـــه در انتهـــــــای صمیمیـــــت حـــــزن می رویــــــد در ابعـــــاد ایـــن عصـــــــر خامـــــــوش مـــن از طعــــم تصنیـــــــف درمتـــن ادراک یـــک کوچـــــه تنهــاتـــــرم بیــــا تــــا بــرایــــت بگـــویــم چــه انـــدازه تنهــایـــی من بزرگ اســـت و تنهایـــی من شبیخــــون حجـــم تـــرا پیـــش بینــــی نمــــی کــرد و خاصیــــــــت عشــــــــق ایـــن اســــــت!!!انعکـــاس عشــــق.... انعکـــــــاس عشــــــــق در درخشــــش چشمــــــــانـــــــت دیـــــــدنـــــــی اســــــــت!!!حتـــــــــی لحظــــــــه ای پلــــــک نــــــزن؛رویــــــــــاهــــایـــــــم بر ســـــر مژگانـــــــت فرو می ریــــــــــزد!!! فـــــراق.... یــــــــارم از بهــــــر فراقــــــــت به کجـــــــــا ســــر بزنـــــــــم  شــــــــوق دیــــــدار تـــــــو دارم ، به کجــــــــــــا پـر بزنـــــــــــــم ؟؟؟ تنهــــایم نگـــــذار....  گاهــــــــــی نه گریـــــــه آرامــــــت میکنـــــدو نه خنــــــــــده،نه فریــــــــــاد آرامــــــــت میکنـــــدو نه سکــــوت،آنجــــاســـــت که بــا چشمــــــان خیـــــــــــس رو به آسمـــــــان میکنـــــــی و میگویـــــــــی؛خدایــــــــا تنهـــــــــا تـــــو را دارم،تنهـــــــــــایم نگــــــذار.... خـــــــاک.... اگر میــــــدانستــــــــم  انسانهـــــــا  را  به خـــــاکــــ  میسپـــــارنــــــد خــــــاکـــــــ میشـــــــــدمتا تــــــــو را بـــــه من بسپـــــارنـــــــــــــــد !!!  آغـــوش.... وقتــــی آغوشـــــت را بــــه روی آرزوهــــــایـــــــــم بــــاز میکنـــــــــیآنقــــــــدر مجـــــذوب گرمــــــای وجـــــــودت می شــــومکه جــــــــز آرامــــــــــش آغوشـــــــــتتمــــــــــــام آرزوهــــــــــای خواستنــــــی دیگــــر را از یاد می بـــــــــرم...دوستـتـــــــــ دارم!همیـــــــــن!  قــــلاب.... قـــــــــلاب؛علامـــــــــت کدامیــــــن ســــــوال اســـــــــت که ماهـــــــی هابه آن پاســـــــخ می دهنــــــــــد؟؟؟آزمـــــون زندگــــی ما پر از قـــــلاب هایــــی اســـــت که وقتــــی اسیـــــــر طعمـــــه اش میشـــــویـــــــم تــــــازه می فهمیــــــــمماهــــــــی ها چقــــــــدر بی تقصیــــــرانــــد!!!به نام عشق.... بــــه نـــــــام عشــــــــق.... بــــــه نــــــام  خــــــــدا خالــــــــــق انســــــــان، بــــه نـــــام انســـــــان خالــــــق غــــــــــم هـــــــا، بـــــه نــــام غــــــم ها به وجــــــــــود آورنــــــــده ی اشكهــــــــا، بـــــه نــــام اشــــــک تسکيـــــــن دهنـــــــده ی قلبهـــــــا، بـــــه نــــام قلبهـــــــا ايجادگـــــر عشــــق و بـــه نــــام عشــــق زيبـــاتريـــــن "خطـــــــای انســـــــان" پروردگارا.... پروردگارا!!!جای سوره ای به نام "عشق" در قرآن تو خالیستکه اینگونه آغاز شود؛و قسم به روزی که دلت را میشکنند؛و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت....تحمل.... تحمل تنهايی؛ از گداییه دوست داشتن آسان‏تر است،تحمل اندوه؛ از گدايیه شادی راحت‏تر است.بهتر است انسان بميرد تا به گدايیه زندگی برخيزد.... صــــــدای خستــــــه....  پلکهاي مرطوب مرا باور کن ، اين باران نيست که ميبارد ، صدای خسته ی من است که از چشمانم بيرون ميريزند  ....یاد گرفتم.... یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش  دو سه ماهی بیشتر نیست....یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنیدو خط موازی که هیچوقت به هم نمیرسند....یاد گرفتم که در عشق هیچکس به اندازه خودت وفادار نیستیادگرفتم هرچه عاشق تری تنهاتری....دوسش داري ، دوست دارم دلم دریایه آتیشه دارم میسوزم از این تبتو آغوش یکی دیگه چرا تو فکرتم هر شب               تو هم شاید شبیه من گرفتاری و بی تابی                تو آغوش یکی دیگه به یاد من نمی خوابینگاهش میکنم انگار همه دنیامو گم کردمنمی دونه که تو چشماش به دنبال تو می گردم                                میاد دستامو میگیره بهم میگه چقدر سردی                                 منم می خندم و میگم عزیزم اشتباه کردی                خیال دیدن چشمات منو راحت نمیذاره                دلت یک عمر احساسو به قلب من بدهکارهتو هم شاید شبیه من یه جايی اشتباه کردیدلت پیش منه اما نمی تونی که برگردی                                   پشیمون می شی و انگار شب و روزاتو گم کردی                                    مث من که شب و روزم داره رد میشه با سردییه رازی بین ما بوده که مارو دور کرده از همولی یادت توی قلبم نمیذاره ازت رد شم                       حالا که قسمت این بوده به یادت اشک میریزم                        از اینجا تا ته دنیا من از عشق تو لبریزمحالا که قسمت این بوده باید همخونه شم با غمکه بعد از تو نمیتونم واسه یک لحظه عاشق شم ..............................................................................................................................                    حواست هست منم اینجام حواست هست داغونم                          هنوز تو فکر اون هستی حواست پرته میدونم     هنوز درگیر احساسی که رد کرده ازت عشقت    من اینجا آرزوم اینه به من خیره بشه چشمت                          دل بکن از عشقت من بی تو میمیرم                               دستاشو خالی کن دستاتو میگیرم                اونی که ویرونه بی تو ، منم یا اون                از قلب اون رد شو ، قلب منو نشکون به من گفتی دوسش داری ، خیال میکردی  ارومم با این حال من دوست دارم ، حواست پرته میدونم                                        دل بکن از عشقت من بی تو میمیرم                                          دستاشو خالی کن دستاتو میگیرماونی که ویرونه بی تو، منم یا اوناز قلب اون رد شو ، قلب منو نشکون                                     به من گفتی دوسش داری خیال میکردی آرومم                                   با این حال من دوست دارم ، حواست پرته میدونم   باورش با تو .. !! تو را دوست دارم چه فرق می کند که چرا یا از چه وقت یا چطور شد که ...     چه فرق می کند ...؟ وقتی تو باید باور کنی و نمی کنی     و         من باید فراموش کنم که نمی کنم . ............................................................. دلم یک فیلم بلند می خواهد ،      یک واقعیت عاشقانه ،              پر از سکانس های با تو بودن  و      یک دکمه ی تکرار .... ............................................................. تنها مانده ام در روزگاری که شیرینی نیست تا برایش فرهاد شودم ،            همه تلخند ... ............................................................. دلم که می گیرد بغض می کند ، میشود وبال گردنم ، دردهایم خیلی نیستند : تو هستی و فراموش کردنت ف     لعنتی دردم می آید وقتی با دردهایت کلنجار می روم !!!! ............................................................. ونیستی ...     ومن دور سرت اسپند می چرخانم ...        به لباس اویزان در کمد خیالم چشم نظر می دوزم ... و قربان صدقه ی قدوبالایت میروم ...     آآآآخ که چقدر داشتنت خوب است  ...               حتی وقتی این همه نیستی .... ............................................................. گاهی شلوغی پیاده رو ،بهانه خوبی ایست که          دست های کسی را برای همیشه گم کنی ، درست در لحظه ای که تکه ای از               " دوستت دارم "                             هنوز در دهانت است ... !!!     44 نظر به قلم : دل شکسته در ساعت موضوع: | + ترانه   من از زندگی تو هوات خسته ام                      ازت خسته ام و باز وابسته ام                             نکو ما کجاییم که شب بین ماست                                       خودم هم نمیدونم اینجا کجاست                                                            بیا با هوای دلم سر نکن                                                              بهت راست میگم تو باور نکن                                                                         از این فاصله سهمَمُو کم نکن                                                                                    بهت خیره میشم نگاهم نکن   سالهاست که مرده ام به ساعت نگاه مي كنم: حدود سه نصفه شب است چشم مي بندم تا مبادا چشمانت را از ياد برده باشم و طبق عادت كنار پنجره مي روم سوسوي چند چراغ مهربان وسايه هاي كشدار شبگردانه خميده و خاكستري گسترده بر حاشيه ها و صداي هيجان انگيز چند سگ و بانگ آسماني چند خروس از شوق به هوا مي پرم چون كودكي ام و خوشحال كه هنوز معماي سبز رودخانه از دور برايم حل نشده است آري!از شوق به هوا مي پرم و خوب مي دانم سالهاست كه مرده ام                                                                                                  "حسین پناهی"     خاطره ای از اکبر عبدی در مورد حسین پناهی اکبر عبدی همبازی مرحوم حسین پناهی، خاطره‌ای از همکار سابقش می‌گوید که خواندن آن خالی از لطف نیست.عبدی می‌گوید: «یک روز سر سریال بودیم. هوا هم خیلی سرد بود. از ماشین پیاده شد بدون کاپشن. گفتم: حسین این جوری اومدی از خانه بیرون؟ نگفتی سرما می‌خوری؟! گفت: کاپشن قشنگی بود نه؟ گفتم: آره. گفت: من هم خیلی دوستش داشتم ولی سرراه یکی را دیدم که اون هم دوستش داشت و هم احتیاجش داشت. من فقط دوستش داشتم.»ساعت پنج ُ دو دقیقه ی بامداد است ! از سر ُ صدای گربه ها در آن سوی پنجره احساس ِ آرامش می کنم ! نفس ِ سرد ِ مرگ را بر گردنم احساس می کنم ! گاه به سرم می زند که خانه را به آتش بکشانم ، تا او را بسوزانم ... ولی خودکشی بدترین ُ تابلوترین جلوه ی خودخواهی ُ غرور است !                                                                                                          "حسین پناهی"                                 دلتنگی گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی هاحسرت ها را می شمارمو باختن هاوصدای شکستن را... نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردموکدام خواهش را نشنیدموبه کدام دلتنگی خندیدمکه چنین دلتنگــــــــــــــــم این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیـــــالی،به شادی،به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست...اما . . .چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش" دلم تنگ است برای کسی که نمی داند...نمی داند که بی او به دشت جنون می رود دلم...می دانم که اگر نزدیکش شوم، دور خواهد شد....پس بگذار که نداند بی او تنهایم...دور میمانم که نزدیک بماند...  حـقـیـقـت دارد !کافـی سـت چــمـدان هــایــت را ببــندیتــا حــاضـر شــونــد ، هـمهبـــرای ِ از یـــاد بــُـردنــت !آنـکه بــیشتـر دوستـت میــدارد ، زودتــــر !!! برای تو تو مدام در " دوستت دارم " تکرار می شوی ولی من هنوز در اولین سر مشق آن مانده ام! نه ایراد از من است و نه از قلم های بی گناه تو را می نویسم اما نمی بینی لای هیچ سطری هم پنهان نمی شوی حتی میان هیچ خشمی هم مچاله نمی شوی! این کاغذ ها هستند که تو را نمی پذیرند مبادا نامت عاشقشان کند!   دنیا همین گوشه س دنیا همین گوشه س همین ساعت               دنیا همین آرامش محضه               تو بی قراری پا به پای من               من با تو آرومم همین لحظه               پایان این شب اتفاقی نیست تو چشم من خورشید می تابه باور نکن این حس طولانی شیرینی رویای یه خوابه ساعت به ساعت تندتر میشه نبض من و تو با صدای هم                                       دنیا همین لحظه س همین ساعت                                       ما مثل سایه پا به پای هم      دنیا همین بی دست و پایی هاس      این شرم با تو گفت و گو کردن      این تا همیشه اضطراب تو      این تا ابد دلشوره های من دنیا همین گوشه س همین ساعت دنیا یه آینه س روبروی من حسی صمیمی تو نگاه تو         حرفی شکسته تو گلوی من   دلگیرم از نبودنت!!   پیر مردی همیشه از خروپف همسرش شکایت داشت و پیر زن هرگز زیر بار نمی رفت و گله های شوهرش رو به حساب بهانه گیری های او می گذاشت. این بگو مگوها همچنان ادامه داشت. تا اینکه روزی پیر مرد فکری به سرش زد و برای اینکه ثابت کند زنش در خواب خروپف می کند و آسایش او را مختل کرده است ضبط صوتی را آماده کرد و شبی همه سر و صدای خرناس های گوش خراش همسرش را ضبط کرد. پیر مرد صبح از خواب بیدار شد و شادمان از اینکه سند معتبری برای ثابت کردن خروپف های شبانه او دارد به سراغ همسر پیرش رفت و او را صدا زد، غافل از اینکه زن بیچاره به خواب ابدی فرو رفته است!  از آن شب به بعد خروپف های ضبط شده پیرزن، لالایی آرام بخش شبهای تنهایی او شد.   ديوانه باران نديده سهراب گفتی:چشمها را باید شست... شستم ولی...؟گفتی:جور دیگر باید دید ... دیدم ولی...؟گفتی:زیر باران باید رفت... رفتم ولی...؟او نه چشم های خیس و شسته ام را دیدنه نگاه دیگرم رااو هیچکدام را ندید!!!فقط در زیر باران به طعنه ای خندید و گفت: دیوانه ی باران ندیده...   یک فنجان زندگی میدونی چرا خدا لای انگشتات فاصله گذاشت؟برای این که فاصله رو با دستای کسی پر کنی که دوستش داری ............................................................................................................... وقتی زنی به شوهرش میگوید: عزیزم ، من به تو کاملا اعتماد دارمیعنی:...در طی هفته گذشته ، موبایلت ، جیبت ، کیفت و ده تا گردش آخر حساب بانکیت چک شده و مورد مشکوکی دیده نشده ......................................................................................................................... اشک بهترین پدیده ی دنیاست ولی تا زیباترین چیزها را ازانسان نگیرد خودش را نشا ن نمی دهد...... ........................................................................................................................ خدایا:مهارت مراقبت از انچه به ما بخشیده ای را در قلبمان بکار.زیرا ما در از دست دادن استاد شدیم......... ......................................................................................................................... بزرگی را گفتند زندگی چند بخش است :گفت دو بخش کودکی و پیری.گفتند:پس جوانی را جه شد.گفت:با عشق ساخت با بی وفای سوخت با جدایی مرد. ........................................................................................................................... دلم تنگ می شـود گاهـی ... برای يک دوستت دارمِ سـاده ! دو فنجـان قهــوه ی داغ ! ...سه روز تعـطيلی در زمسـتان ! چـهار خنـده ی بلنــد ! و پنــج انگشـتِ دوست داشتـنی ! ....................................................................................... دیگرنمیگویم:گشتم نبود،نگرد نیست...بگذارصادقانه بگویم گشتم،اتفاقا هم بود...فقط مال من نبود...!!!بگذار دیگری بگردد ...شاید مال او باشد.. ........................................................................................................................ در این شب سرد دلم یه عالمه تو میخواهدکه در اغوشت بگیرمولی تو نیستی و مندر آغوش خودم هستم،من خودم را در آغوش گرفته ام...نه چندان با لطافت...نه چندان با محبت...اما وفادار وفادار !!!!!! ......................................................  برسد به دست خدا خدایا خسته و پریشانم ... "خدایا کفر نمی گویم .........پریشانم ....چه می خواهی تو از جانم ! ......مرا بی آنکه خود خواهم ،اسیر زندگی کردی!   خداوندا ! ........اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی  .......لباس فقر پوشی ...........غرورت را برای تکه نانی به زیر پای نامردان بیندازی  ........و شب ، آهسته و خسته ..........تهی دست و زبان بسته ..........به سوی خانه، باز آیی ..........زمین و آسمان را کفر می گویی !! نمی گویی ؟؟ .......  خداوندا ! ........اگر در روز گرماخیز  تابستان ..........تنت بر سایه دیوار بگشایی ........لبت بر کاسه مسی قیر اندود بگذاری .............و قدری آن طرف تر، عمارت های مرمرین بینی ..............و اعصابت برای سکه ای این سو و آن سو در روان باشد ...........زمین و آسمان را کفر می گویی ! نمی گویی ؟   خداوندا ! .......اگر روزی بشر گردی  .........ز حال بندگانت با خبر گردی  ..........پشیمان می شوی از قصه خلقت ............از این بودن ، از این بدعت ..........خداوندا تو مسئولی  !!  خداوندا ! ............تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا، چه دشوار است  ............... چه رنجی می کشد آن کس که انسان است و از احساس، سرشار است.  ...... "                                                                       دکتر علی شریعتی   عشق ابدی پیرمردی صبح زود از خانه‌اش خارج شد. در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید. عابرانی که رد می‌شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند. پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند سپس به او گفتند: باید ازتو عکسبرداری شود تا جایی از بدنت آسیب ندیده باشد. پیرمرد غمگین شد و گفت عجله دارد و نیازی به عکسبرداری نیست. پرستاران از او دلیل را پرسیدند.پیرمرد گفت...زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می‌روم و صبحانه را با او می‌خورم. نمی‌خواهم دیر شود!پرستاری به او گفت: خودمان به او خبر می‌دهیم. پیرمرد با اندوه گفت: خیلی متأسفم. او آلزایمر دارد. چیزی را متوجه نخواهد شد! حتی مرا هم نمی‌شناسد! پرستار با حیرت گفت: وقتی که نمی داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف صبحانه پیش او می‌روید؟ پیرمرد با صدایی گرفته، به آرامی گفت: اما من که می‌دانم او چه کسی است...!  به حال من بخند!!!  من چه ساده ام ! و از صداقت سرشار …! اما… دنیا پر از ریا و دروغ ! و مرا نیز اینگونه می خواهد … امروز بر سادگی خود گریستم … ویا نه … خندیدم ! تلخ است حرف من زهر است گفته های نسنجیده ام … ولی ... بنشین و سطر سطر مرا جستجو بکن بار دگر  مرا بخوان راستی! چه زجر آور است فریادی که درون سینه ام حبس شده است … ودنـــــم بستــــه بـــه بودنــــت.... بودنـــــم بستــــه بـــه بودنــــتتـــو نمیدانــی به خاطـــرت با گـــذر زمـــان از همـــه دنیـــا میگـــذرم؛ تا بـــرسد به لحظـه ای که دیگــر هیچ فـــرصتی بــرای در کنــار تـو بــودن نمانــده باشــد؛ آنگـــاه عشقـــت را با خــودم بــه آن دنیــــــا خواهــــم بــــرد؛ تا بــه ساکنـــان آن دنیـــا نیــز ثابــت کنـــم کــه بـدجـــور عــاشقــــت هستـــم... چقدر سخته    چقدر سخته  تو چشای کسی که تمام عشقت رو ازت دزدید و بجاش یه زخم همیشگی رو قلبت هدیه داد زول بزنی و بجای این که لبریزه کینه و نفرت شی حس کنی که هنوزم دوسش داری  چقدر سخته دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیره آواره غرورش همه وجودت له شده  چقدر سخته تو خیالت ساعتها باهاش حرف بزنی اما وقتی دیدیش هیچ چیزی جز سلام نتونی بگی  چقدر سخته  وقتی پشتت برسه دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه که هنوزم دوسش داری چقدر سخته  گل ارزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اونوقت اروم زیره لب بگی گل من باغچه ی نو مبارکدروغ   متــــــــاسفم نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست....… نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ....  متاسفم که چرا مزه ی عشـــــــق را از دستـــــــــِ   تــــــو چشیــــدم....!! اینم عاشقانه های من تقدیم به تو که وجودت پر از غرورو بی معرفتی                                                        برای تو می نویسم...                                  برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست...                                      برای تویی که قلبم منزلگه عشق توست...                                 برای تویی که احساساتم ار آن وجود نازنین توست...                                برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد ...                               برای تویی که چشمانم همیشه به راه تو دوخته است ...                          برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی ...                                برای تویی که وجودم را محو وجود نازنین خود کردی ...                            برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است ...                                برای تویی که سکوتت سخت ترین شکنجه من است ...                                       برای تویی که قلبت پاک است ...                                       برای تویی که در عشق ؛ قلبت بی باک است ...                                           برای تویی که عشقت معنای بودنم است ...                                        برای تویی که غمهایت معنای سوختنم است ...                                            برای تویی که آرزوهایت آرزوهایم است ... تک روياي زندگي من     دوستت دارم ای تک رویای زندگی من       دوستت دارم ی تنها عشق من  تو تک چراغ زندگی منی   با من بمان تو آن تک واژه زندگی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من تو  تک خوشی زندگی منی با من بمان تو آن تک عشق زندگی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک کلید خوشبختی منی با من بمان تو آن تک یاردوران تنهایی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک ستاره ی زندگی منی با من بمان تو آن  تک نیاز زندگی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک امید زندگی منی با من بمان تو آن تک آوای زندگی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک دوست شبهای منی با من بمان تو  تک معنی دهنده زندگی من هستی                                   دوستت دارم ای تک رویاي زندگی من   در نگاه عاشقت         در نگاه عاشقت عشقتو خوندم مهربون بودی که من یار تو بودم   من شدم همسفرت ای یار عاشق   کاشکی که عشق منو بدونی لایق   ای یار ای عشق بی تو میمیرم   بی تو از این دنیا دلگیرم   ای یار ای عشق بی تو میمیرم   بی تو از این دنیا دلگیرم   تو رفیق نیمه راه هرگز نبودی   تو که از دوست داشتنم غافل نبودی   چراغ عشق تو نمیشه خاموش   مگه تو و خوبیات میشه فراموش   ای یار ای عشق بی تو میمیرم   بی تو از این دنیا دلگیرم ای یار ای عشق بی تو میمیرم   بی تو از این دنیا دلگیرم     تو       زيباترين سخني كه شنيدم سكوت دوست داشتني تو بود  زيباترين احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود  زيباترين انتظار زندگيم حسرت ديدار توبود  زيباترين لحظه زندگيم لحظه با تو بود زيباترين هديه عمرم محبت توبود  زيباترين تنهاييم گريه براي توبود زيباترين اعترافم عشق تو بود     نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 12:52 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | پايان زندگی       بيشتر از آنچه كه تصور ميكنی دوستت دارم و بيشتر از آنچه باور داری عاشق توهستم بيشتر از هر عشقی بر تو عاشقم و بيشتر از هر ديوانه ای مجنون تو هستم. من محتاج تو هستم و بدون تو زندگی برايم مفهومی    جز تاريكی و سياهی ندارد تنها آرزويم اين است كه تا آخرين لحظه زندگی ام در كنارتو باشم و جز اين از خدای خويش هيچ آرزويی را ندارم اين قلب كوچك و شكسته و پر از عشق من تنها هديه ای است   از طرف من به تو! از تمام دنيا تنها همين قلب كوچك را دارم ، همين و بس! تا پايان با تو مي مانم چونكه تنها تو هستی كه معناي واقعي عشق را به من ابراز آموختي   آآموختی كه عشق يعنی تا پايان زندگی ماندن و تا پايان زندگی دوست داشتن!      دوست دارم دوستت دارم، نه واسه اينكه تنهام   دوستت دارم، چون تو گفتي، هميشه هستي باهام   دوستت دارم، نه واسه اينكه بي قرارم   دوستت دارم، چون تو گفتي، هيچ وقت نميكني خارم    دوستت دارم، نه واسه اينكه دربه درم     دوستت دارم، چون تو گفتي، ميگيري بال و پرم   دوستت دارم، نه واسه اينكه دل تنگم   دوستت دارم، چون تو گفتي، هميشه باهات يكرنگم   دوستت دارم، نه واسه اينكه دورم   دوستت دارم، چون تو گفتي، واست يه هم زبونم    دوستت دارم، نه واسه اينكه هستي تو رويام   دوستت دارم، چون تويي تنها فرشتة آرزوهام    دوستت دارم، نه واسه ادامة حياتم   دوستت دارم، چون تويي تنها فرشتة نجاتم   دوستت دارم، نه واسه يه روز و دو روز   دوستت دارم، واسه هميشه، واسه هر روز منو ببخش     اگه تو رو دوست دارم خيلي زياد منو ببخش    اگه تويي اون كه فقط دلم مي خوات منو ببخش           منو ببخش اگه شبها ستاره ها رو مي شمارم               منو ببخش اگه بهت خيلي ميگم دوست دارم                      منو ببخش اگه برات سبد سبد گل مي چينم                     منو ببخش اگه شبها فقط  تو رو خواب مي بينم                                اگه تو رو دوست دارم خيلي زياد منو ببخش                            اگه تويي اون كه فقط دلم مي خوات منو ببخش   منو ببخش اگه واسه چشماي تو خيلي كمم     تو يك فرشته اي  و من خيلي  باشم يك آدمم       منو ببخش اگه برات مي ميرم و زنده مي شم          اگه با ديوونه گي هام پيش تو شرمنده مي شم               منو ببخش اگه همش مي سپارمت  دسته خدا                       اگه پيش غريبه ها به جاي تو مي گم شما                 منو ببخش من نمي خوام تو رو به ماه نشون بدن                            نشوني تو نه به شب و نه دسته آسمون بدن                                منو ببخش اگه ميخوام تو رو فقط واسه خودم                            ببخش اگه كمم ولي.....                                                          زيادي عاشقت شدم     اگه تو رو دوست دارم خيلي زياد  منو ببخش اگه تويي اون كه فقط دلم مي خوات   منو ببخش خدایا         خدایا به من کمک کن به من کمک کن تا عشق او را برای همیشه حفظ کنم، خدایا به من کمک کن تا عاشقانه ترین نگاه ها را در چشمانش بریزم لطیف ترین کلمات را نثار قلب جوانش کنم. خدایا به من کمک کن تا در معبد عشق او بهترین و شیرین ترین دعاگر باشم. خدایا به من کمک کن تا سرود عشق را به هنگام طلوع آفتاب هر بامداد بر لبانش جاری سازم ، آواز عشق را در گوشش سر دهم ، خدایا بگذار او نیز مرا همچون بتی در معبد عشق بگذارد و پذیرا شود خدایا دوستت دارم عشق چیست؟ از استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است. از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد. از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان. از استاد زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است . از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهیات است . از استاد علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست که بدون اکسیژن می سوزد. از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست. از استاد فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آدم رباتی هست که قلب را به سوی خود می کشد. از استاد انشا پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد. از استاد قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد . از استاد ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود. از استاد زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد. از استاد زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها میکروبی هست که از راه چشم وارد می شود. از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر می گذارد از خود عشق پرسیدم عشق چیست گفت فقط یک نگاه     بی تو طوفانزدۀ دشت جنونم     بی تو طوفانزدۀ دشت جنونم سیل افتاده به خونم تو چسان می گذری غافل از اندوه درونم بی من از کوچه گذر کردی و رفتی بی من از شهر سفر کردی و رفتی قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم  بی تو طوفانزدۀ دشت جنونم سیل افتاده به خونم تو چسان می گذری غافل از اندوه درونم بی من از کوچه گذر کردی و رفتی بی من از شهر سفر کردی و رفتی قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم تو ندیدی نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی چون در خانه ببستم دگر از پای نشستم گوییا زلزله آمد گوییا خانه فرو ریخت سر من بی تو من در همۀ شهر غریبم بی تو کس نشنود از این دل بشکسته صدایی بر نخیزد دگر از مرغک پربسته نوایی تو همه بود و نبودی تو همه شعر و سرودی چه گریزی ز بر من؟ که ز کویت نگریزم گر بمیرم ز غم دل به تو هرگز نستیزم من و یک لحظه جدایی؟؟ نتوانم ، نتوانم بی تو من زنده نمانم !!                  تنهائي روزگاري در گوشه اي از دفترم نوشته بودم...... تنهائي را دوست دارم چون بي وفا نيست تنهائي را دوست دارم چون تجربه اش کرده ام تنهائي رادوست دارم چون عشق دروغين درآن نيست تنهائي را دوست دارم چون خدا هم تنهاست تنهائي رادوست دارم چون در خلوت وتنهائيم در انتظار خواهم گريست وهيچ کس اشکهايم را  نميبيند اما از روزي که تو راديديم نوشتم ازتنهائي بيزارم چون تنهائي ياد آور لحظات تلخ بي تو مردنم است است........... از تنهايئ بيزارم زيرا فضاي غم گفته سكوتم تورا فرياد ميزند...... از تنهائي بيزارم چون به تو وابسته ام.......................... ازتنهائي بيزارم چون با تو بودن راتجربه کرده ام........... از تنهائي بيزارم چون خداوندهيچ انساني را تنها نيافريد.......... از تنهائي بيزارم چون خداوند تو رابرايم فرستاد تا تنها نباشم........... از تنهائي بيزارم زيرا هر وقت تنهائي گريه كنم دستهاي مهربانت رابراي پاک كردن اشكهايم كم مي آورم....... از تنهائي بيزارم چون شيرين ترين لحظاتم باتوبودن است...... ازتنهائي بيزارم چون مرداب مرده تنم با آفتاب نگاه تو جان ميگيرد........ ازتنهائي بيزارم چون کوير خشک لبانم عطش باران محبت از لبانت رادارد.......... از تنهائي بيزارم چون هنوز به قداست شانه هايت ايمان دارم....... ازتنهائي بيزارم چون تمام واژه هاي شعرم باتو بودن را فرياد ميزند........ ازتنهائي بيزارم چون هيچگاه تنهائي را درک نکردم هميشه وهمه جا درهم حال حضورت را در قلبم حس کردم.............. پس بگذار با تو باشم........... عاشقانه در آغوش پر مهر تو بميرم....... تا هميشه ماندگار باشم............... تنهام نذار....     امروز و فردا امروز روز ما شدن است و فردا روز تنها شدن  امروز روز پروانه شدن است و فردا روز سوخته شدن  امروز روز خاطره شدن است و فردا روز فراموش شدن   امروز روز فدا شدن است و فردا روز فنا شدن امروز روز بهار شدن است و فردا روز پاییز شدن امروز روز خواب شدن است و فردا روز خراب شدن امروز روز منتظر شدن است و فردا روز خسته شدن امروز روز قصه شدن است و فردا روز غصه شدن امروز روز بیست شدن است و فردا روز نیست شدن  امروز روز مرد شدن است و فردا روز نامرد شدن  امروز روز آشنا شدن است و فردا روز غریبه شدن امروز روز داد شدن است و فردا روز بیداد شدن امروز روز ترانه شدن است و فردا روز مرثیه شدن امروز روز همنفس شدن است و فردا روز در قفس شدن  امروز روز اول شدن است و فردا روز آخر شدن امروز روز گل شدن است و فردا روز خار شدن امروز روز عاشق شدن است و فردا روز بیزار شدن   نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 12:15 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | خيلي زود از يادت رفتم                                                                                                                                                 مثل شعراي قديمي بوي كهنگي گرفتم                                    ديگه تازگي ندارم خيلي زود از يادت رفتم                                  اين روزا چند خطيم شعر توي تنهاييم نوشتم                             حيف همه بيتهاش همين شد خيلي زود از يادت رفتم                                  يادمه برام مي گفتي توي حرفات از صداقت                                       عشق نه خيلي بالاتر آره از ته رفاقت                                                                                                كو كجاست اون همه حرفات خيلي زود از يادت رفتم                              كو كجاست عشقت رو چشمات خيلي زود از يادت رفتم                                        من شكستم اين دلمو پي اعتماد با تو برای تو می نویسم...                                  برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست...                                      برای تویی که قلبم منزلگه عشق توست...                                 برای تویی که احساساتم ار آن وجود نازنین توست...                                برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد ...                               برای تویی که چشمانم همیشه به راه تو دوخته است ...                          برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی ...                                برای تویی که وجودم را محو وجود نازنین خود کردی ...                            برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است ...                                برای تویی که سکوتت سخت ترین شکنجه من است ...                                       برای تویی که قلبت پاک است ...                                       برای تویی که در عشق ؛ قلبت بی باک است ...                                           برای تویی که عشقت معنای بودنم است ...                                        برای تویی که غمهایت معنای سوختنم است ...                                            برای تویی که آرزوهایت آرزوهایم است ... نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 13:5 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | تک روياي زندگي من     دوستت دارم ای تک رویای زندگی من       دوستت دارم ی تنها عشق من  تو تک چراغ زندگی منی   با من بمان تو آن تک واژه زندگی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من تو  تک خوشی زندگی منی با من بمان تو آن تک عشق زندگی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک کلید خوشبختی منی با من بمان تو آن تک یاردوران تنهایی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک ستاره ی زندگی منی با من بمان تو آن  تک نیاز زندگی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک امید زندگی منی با من بمان تو آن تک آوای زندگی من هستی دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک دوست شبهای منی با من بمان تو  تک معنی دهنده زندگی من هستی                                   دوستت دارم ای تک رویاي زندگی من   نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 13:4 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | در نگاه عاشقت         در نگاه عاشقت عشقتو خوندم مهربون بودی که من یار تو بودم   من شدم همسفرت ای یار عاشق   کاشکی که عشق منو بدونی لایق   ای یار ای عشق بی تو میمیرم   بی تو از این دنیا دلگیرم   ای یار ای عشق بی تو میمیرم   بی تو از این دنیا دلگیرم   تو رفیق نیمه راه هرگز نبودی   تو که از دوست داشتنم غافل نبودی   چراغ عشق تو نمیشه خاموش   مگه تو و خوبیات میشه فراموش   ای یار ای عشق بی تو میمیرم   بی تو از این دنیا دلگیرم ای یار ای عشق بی تو میمیرم   بی تو از این دنیا دلگیرم     نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 13:0 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | تو       زيباترين سخني كه شنيدم سكوت دوست داشتني تو بود  زيباترين احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود  زيباترين انتظار زندگيم حسرت ديدار توبود  زيباترين لحظه زندگيم لحظه با تو بود زيباترين هديه عمرم محبت توبود  زيباترين تنهاييم گريه براي توبود زيباترين اعترافم عشق تو بود     نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 12:52 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | پايان زندگی       بيشتر از آنچه كه تصور ميكنی دوستت دارم و بيشتر از آنچه باور داری عاشق توهستم بيشتر از هر عشقی بر تو عاشقم و بيشتر از هر ديوانه ای مجنون تو هستم. من محتاج تو هستم و بدون تو زندگی برايم مفهومی    جز تاريكی و سياهی ندارد تنها آرزويم اين است كه تا آخرين لحظه زندگی ام در كنارتو باشم و جز اين از خدای خويش هيچ آرزويی را ندارم اين قلب كوچك و شكسته و پر از عشق من تنها هديه ای است   از طرف من به تو! از تمام دنيا تنها همين قلب كوچك را دارم ، همين و بس! تا پايان با تو مي مانم چونكه تنها تو هستی كه معناي واقعي عشق را به من ابراز آموختي   آآموختی كه عشق يعنی تا پايان زندگی ماندن و تا پايان زندگی دوست داشتن!    نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 12:47 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | دوست دارم دوستت دارم، نه واسه اينكه تنهام   دوستت دارم، چون تو گفتي، هميشه هستي باهام   دوستت دارم، نه واسه اينكه بي قرارم   دوستت دارم، چون تو گفتي، هيچ وقت نميكني خارم    دوستت دارم، نه واسه اينكه دربه درم     دوستت دارم، چون تو گفتي، ميگيري بال و پرم   دوستت دارم، نه واسه اينكه دل تنگم   دوستت دارم، چون تو گفتي، هميشه باهات يكرنگم   دوستت دارم، نه واسه اينكه دورم   دوستت دارم، چون تو گفتي، واست يه هم زبونم    دوستت دارم، نه واسه اينكه هستي تو رويام   دوستت دارم، چون تويي تنها فرشتة آرزوهام    دوستت دارم، نه واسه ادامة حياتم   دوستت دارم، چون تويي تنها فرشتة نجاتم   دوستت دارم، نه واسه يه روز و دو روز   دوستت دارم، واسه هميشه، واسه هر روز نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 12:42 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | منو ببخش     اگه تو رو دوست دارم خيلي زياد منو ببخش    اگه تويي اون كه فقط دلم مي خوات منو ببخش           منو ببخش اگه شبها ستاره ها رو مي شمارم               منو ببخش اگه بهت خيلي ميگم دوست دارم                      منو ببخش اگه برات سبد سبد گل مي چينم                     منو ببخش اگه شبها فقط  تو رو خواب مي بينم                                اگه تو رو دوست دارم خيلي زياد منو ببخش                            اگه تويي اون كه فقط دلم مي خوات منو ببخش   منو ببخش اگه واسه چشماي تو خيلي كمم     تو يك فرشته اي  و من خيلي  باشم يك آدمم       منو ببخش اگه برات مي ميرم و زنده مي شم          اگه با ديوونه گي هام پيش تو شرمنده مي شم               منو ببخش اگه همش مي سپارمت  دسته خدا                       اگه پيش غريبه ها به جاي تو مي گم شما                 منو ببخش من نمي خوام تو رو به ماه نشون بدن                            نشوني تو نه به شب و نه دسته آسمون بدن                                منو ببخش اگه ميخوام تو رو فقط واسه خودم                            ببخش اگه كمم ولي.....                                                          زيادي عاشقت شدم     اگه تو رو دوست دارم خيلي زياد  منو ببخش اگه تويي اون كه فقط دلم مي خوات   منو ببخش نوشته شده در دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 12:40 توسط محمد و مهسا| نظر بدهيد | خدایا         خدایا به من کمک کن به من کمک کن تا عشق او را برای همیشه حفظ کنم، خدایا به من کمک کن تا عاشقانه ترین نگاه ها را در چشمانش بریزم لطیف ترین کلمات را نثار قلب جوانش کنم. خدایا به من کمک کن تا در معبد عشق او بهترین و شیرین ترین دعاگر باشم. خدایا به من کمک کن تا سرود عشق را به هنگام طلوع آفتاب هر بامداد بر لبانش جاری سازم ، آواز عشق را در گوشش سر دهم ، خدایا بگذار او نیز مرا همچون بتی در معبد عشق بگذارد و پذیرا شود خدایا دوستت دارم عشق چیست؟ از استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است. از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد. از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان. از استاد زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است . از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهیات است . از استاد علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست که بدون اکسیژن می سوزد. از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست. از استاد فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آدم رباتی هست که قلب را به سوی خود می کشد. از استاد انشا پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد. از استاد قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد . از استاد ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود. از استاد زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد. از استاد زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها میکروبی هست که از راه چشم وارد می شود. از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر می گذارد از خود عشق پرسیدم عشق چیست گفت فقط یک نگاه     بی تو طوفانزدۀ دشت جنونم     بی تو طوفانزدۀ دشت جنونم سیل افتاده به خونم تو چسان می گذری غافل از اندوه درونم بی من از کوچه گذر کردی و رفتی بی من از شهر سفر کردی و رفتی قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم  بی تو طوفانزدۀ دشت جنونم سیل افتاده به خونم تو چسان می گذری غافل از اندوه درونم بی من از کوچه گذر کردی و رفتی بی من از شهر سفر کردی و رفتی قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم تو ندیدی نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی چون در خانه ببستم دگر از پای نشستم گوییا زلزله آمد گوییا خانه فرو ریخت سر من بی تو من در همۀ شهر غریبم بی تو کس نشنود از این دل بشکسته صدایی بر نخیزد دگر از مرغک پربسته نوایی تو همه بود و نبودی تو همه شعر و سرودی چه گریزی ز بر من؟ که ز کویت نگریزم گر بمیرم ز غم دل به تو هرگز نستیزم من و یک لحظه جدایی؟؟ نتوانم ، نتوانم بی تو من زنده نمانم !!                  تنهائي روزگاري در گوشه اي از دفترم نوشته بودم...... تنهائي را دوست دارم چون بي وفا نيست تنهائي را دوست دارم چون تجربه اش کرده ام تنهائي رادوست دارم چون عشق دروغين درآن نيست تنهائي را دوست دارم چون خدا هم تنهاست تنهائي رادوست دارم چون در خلوت وتنهائيم در انتظار خواهم گريست وهيچ کس اشکهايم را  نميبيند اما از روزي که تو راديديم نوشتم ازتنهائي بيزارم چون تنهائي ياد آور لحظات تلخ بي تو مردنم است است........... از تنهايئ بيزارم زيرا فضاي غم گفته سكوتم تورا فرياد ميزند...... از تنهائي بيزارم چون به تو وابسته ام.......................... ازتنهائي بيزارم چون با تو بودن راتجربه کرده ام........... از تنهائي بيزارم چون خداوندهيچ انساني را تنها نيافريد.......... از تنهائي بيزارم چون خداوند تو رابرايم فرستاد تا تنها نباشم........... از تنهائي بيزارم زيرا هر وقت تنهائي گريه كنم دستهاي مهربانت رابراي پاک كردن اشكهايم كم مي آورم....... از تنهائي بيزارم چون شيرين ترين لحظاتم باتوبودن است...... ازتنهائي بيزارم چون مرداب مرده تنم با آفتاب نگاه تو جان ميگيرد........ ازتنهائي بيزارم چون کوير خشک لبانم عطش باران محبت از لبانت رادارد.......... از تنهائي بيزارم چون هنوز به قداست شانه هايت ايمان دارم....... ازتنهائي بيزارم چون تمام واژه هاي شعرم باتو بودن را فرياد ميزند........ ازتنهائي بيزارم چون هيچگاه تنهائي را درک نکردم هميشه وهمه جا درهم حال حضورت را در قلبم حس کردم.............. پس بگذار با تو باشم........... عاشقانه در آغوش پر مهر تو بميرم....... تا هميشه ماندگار باشم............... تنهام نذار....     امروز و فردا امروز روز ما شدن است و فردا روز تنها شدن  امروز روز پروانه شدن است و فردا روز سوخته شدن  امروز روز خاطره شدن است و فردا روز فراموش شدن   امروز روز فدا شدن است و فردا روز فنا شدن امروز روز بهار شدن است و فردا روز پاییز شدن امروز روز خواب شدن است و فردا روز خراب شدن امروز روز منتظر شدن است و فردا روز خسته شدن امروز روز قصه شدن است و فردا روز غصه شدن امروز روز بیست شدن است و فردا روز نیست شدن  امروز روز مرد شدن است و فردا روز نامرد شدن  امروز روز آشنا شدن است و فردا روز غریبه شدن امروز روز داد شدن است و فردا روز بیداد شدن امروز روز ترانه شدن است و فردا روز مرثیه شدن امروز روز همنفس شدن است و فردا روز در قفس شدن  امروز روز اول شدن است و فردا روز آخر شدن امروز روز گل شدن است و فردا روز خار شدن امروز روز عاشق شدن است و فردا روز بیزار شدن   خيلي زود از يادت رفتم                                                                                                                                                 مثل شعراي قديمي بوي كهنگي گرفتم                                    ديگه تازگي ندارم خيلي زود از يادت رفتم                                  اين روزا چند خطيم شعر توي تنهاييم نوشتم                             حيف همه بيتهاش همين شد خيلي زود از يادت رفتم                                  يادمه برام مي گفتي توي حرفات از صداقت                                       عشق نه خيلي بالاتر آره از ته رفاقت                                                                                                كو كجاست اون همه حرفات خيلي زود از يادت رفتم                              كو كجاست عشقت رو چشمات خيلي زود از يادت رفتم                                        من شكستم اين دلمو پي اعتماد با تو                                                 دلمو خوش كردم اما بي تو با ياد با تو                                دلم اينجاست توي سينت بي تو پوسيد و نگفتم                                 تو دلم غصم همينه خيلي زود از يادت رفتم                                   گله اي ندارم از تو مي دونم سياه بختم                                  گله ام فقط همينه خيلي زود از يادت رفتم                                                                          دلمو خوش كردم اما بي تو با ياد با تو                                دلم اينجاست توي سينت بي تو پوسيد و نگفتم                                 تو دلم غصم همينه خيلي زود از يادت رفتم                                   گله اي ندارم از تو مي دونم سياه بختم                                  گله ام فقط همينه خيلي زود از يادت رفتم                          سلام باهزار تا امید اومدمببینم واسم چی نوشتی چه جوابی بهم دادی و ناامید شدم مهدی چرا حسرت همهچیز به دلم مونده مهدی دیشب از پشت پنجره نگات کردم خدایا ببین من به کجا رسیدم که باید یواشکی به عشقم نگاه کنم دیشب آه کشیدم بخاطر دل شکسته ام بخاطر اینکه حسرت دینت فحسرت شنیدن صدات مونده رو دلم دیشب نفساتو حس میکردم مهدی خیلی بهم نزدیک بودی ولی چه فایده دلامون از هم دور بود فاصله ی بزرگی بین ما هست خدا................عشمو بمن برگردون .......... سلام مهدی دیشب دوباره یاد ت افتادم و عکست از جلوی چشام نمی رفت کلی گریه کردم و از خدا خواستم حقانیتشو نشون بده خیلی بهم سخت میگذره اسیر بودن به عشق سخت ترین چیز دنیا ست عشقی که خودش داره از زندگیش لذت میبره ولی تو رو تنها گذاشته تو غصه ها و غمها و تنهایی خودش داره زندگی میکنه ولی زندگی رو از تو گرفته خیلی بیمعرفتی که تنها دلخوشی زندگیمو ازم گرفتی کاش دوس داشتنمو باور میکردی تهران که بودم 3تا خواستگار واسم اومد خونه ی عموم و آبجیم ولی نتونستم بهشون جواب بدم چرا کمکم نمیکنی ها پس اون همه معرفتت کجا رفت خسته شدم از بس تو بی کسی دست و پا زدم مهدی قراره شنبه دوباره واسم خواستگار بیاد خواهش میکنم بهم کمک کن تا بتونم تصمیم بگیرم مهدی  دیشب رفتم رو بالکن خواستم نفساتو حس کنم شاید دلم آروم بگیره آخ خدا همش میگفتم بیام شهرک بهت نزدیک بشم چی شد حسرت دینت به دلم مونده حسرت شنیدن صدات خدایا پس کجایی ببینی دیگه دارم زیر بار غم دوری عشقم نابود میشم از بس به عکست نگاه کردم خسته شدم من خودتو میخوام مهدی اخ خدا چرا خسته نمیشم از گفتن اسمت همیشه از این اسم لذت بردم مهدی عشق من کمکم کن دلم واست پر میزنه بخدای آسمانها راست میگم .......مطمئن باش ، برو ... ضربه ات کاری بود ، دل من سخت شکست ... و چه زشت به من و سادگیم خندیدی به من و عشقی پاک ، که پر از یاد تو بود ... و به این قلب یتیم که خیالم می گفت تا ابد مال تو بود ... تو برو تا راحت تر......... تکه های دل خود را آرام سر هم بند زنم..!!!!!!פֿـُــوش بــِـہ פـــآلِ تــــُـو هَر روز نـَبوבَنت رآ بـَر دیـــوآر פֿــَـط مـﮯ ڪِشــم بــِـبیــــטּْ ایـטּْ בیـــوآر ِ لآمـُـروّ ت בیگــَـر جـآیـــﮯ بَرآے פֿـَـط زَבَטּ نـَـבآرَב!!! פֿـُــوش بــِـہ פـــآلِ تــــُـو ڪِـہ פֿـــیآلِ פֿــُـوבَت رآ رآפـَــت ڪـَـرב ےتَنـہــآ یــِڪ פֿــَط ڪِشیـב ے آنـْﮩـــَـم رو ے ِ مــــَ ــــטּ!!!دلم لک زده...!!! دلم لک زده...!!!برای یه عاشقانه ی آرام...!!!که بشینم روی پاهات...!!!بذاری گله کنم...!!!از همه این کابوسهاییکه چشم تورا دور دیده اند...!!!دلتنگی را بهانه کنمو سرم را پنهان کنمدر گودی گلویت...!!!تمام ریه ام را پر کنم از عطر تنت!!!بی نهایتـــــــــ دلتنگم. . . گـــــاهی وقتهـــا آدمهــــا ، از یکـــ جایی به بعــــــد ، از یکـــ روزی به بعـــــــد ،از یکـــ (( نفــــــــــر )) به بعـــــد ،دیگــــــــر هیچ چیز برایشان معنی ندارد. نه رنگـــ ها ، نه خیـابانهـــا ، نه فصلهــــــــا…. گاهـــــــی وقتهــــا آدمهـــا از یک نفــــــــر به بعــــــد فقط دلتنگ اند گـــــاهی وقتهـــا آدمهــــا ، از یکـــ جایی به بعــــــد ، از یکـــ روزی به بعـــــــد ،از یکـــ (( نفــــــــــر )) به بعـــــد ،دیگــــــــر هیچ چیز برایشان معنی ندارد. نه رنگـــ ها ، نه خیـابانهـــا ، نه فصلهــــــــا…. گاهـــــــی وقتهــــا آدمهـــا از یک نفــــــــر به بعــــــد فقط دلتنگ اند و من . . . بی نهایتـــــــــ دلتنگم. . .سهم منگرفته دلم ، کجایی که سرم را بگذارم بر روی شانه هایت ،تا پی ببرم به آن دل پر از نیازت ،تا تو را در میان بگیرم ، تا همانجا در آغوشت برایت بمیرم

    
چــه لحظه ی قشنگیـــه که بـــعد از کلی صبــــر 
" عِشقـــــِتــــــ " بشــه " هَمسَرِتـــــــــ " !..♥
دیر آمدی فقط برو...
می گــــویـــــــم
می خنــــدم

شـــــــادی می کنـــــم

ولـــــی فقط یک لحظـــــــه یــــــاد تو

همهـ چیز را به هــــم می ریزد

آن یک لحظه دلتنگــــــــــی می آورد

بغـــــض می آورد

کـــــــــاش هایی می آورد

که باید آن ها را با خود به گــــــــــــور ببرم

می گــــــویم

اما این بار با صــــــدایی گرفتهـ

مـــــی خندم

اما این بار با نقــــــــابی بر روی صــــــــورتم

شــــــادی می کنم اما

امــــــا

سکـــوت کن

بگذار بغضــــــــهایت سربستهـ بمــــــــاند

گـــاهی سبــــــــک نشویسنگین تری دلکم


دلم تنگ شده براے روز هاے کودکے...
که بهانه ے گريه ام داشتن يک عروسک بود...

نه يک آدم...


لـمـس کــن کلمــاتی را کــه بــرایـت می نــویســم
 
تا بخــوانی و بفــهمی چقــدر جـایــت خــالی ســت
 
تا بــدانی نبــودنـت آزارم مــی دهــتد...
 

لمـس کــن نـوشــته هــایـی را


کــه لـمـس نـاشــدنی ســت و عـــریان... کـه از قـلبــم بـر قلــم کـاغــذ می چـکـد لمس کــن گــونـه هــایــم را کـه خیــس اشــک اســت و پـر شــیار... لمس کــن لحــظـه هـایــم را... تــویی کــه میــدانی مــن چـگـونه عـاشــقت هسـتم لمــس کـــن ایــن بـا تـــو بــودن هــا را...کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام؟؟که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من میخواند؟؟مورد نظر شاید ولی مشترک نه . . .چه خوش خیال استمـــن + تـــ‍‍‍‍‍و  = هــــرگـــزاے ڪاش بــــوבے...نفســـ مے ڪشمــ نبـــــ ـوבنتـــ رانیستے ...هواے بوے تنتــ را ڪرבهــ امــمے בانے ؟!پیراهـלּ جـבایے ات بـבجور بر قامتـــــم گشاב استتـــــ ــو نیستے آسماלּ بے معنیستـــحتے آسماלּ پــر ستارهــ و باراלּ...مثلــ قطرهــ هاے عذابـــ روے سرمــ مے ریـــزבتــ♥ــو نیستے... و مـלּ چتـــر مے خواهمــ ...هــر چیزے ڪـہ حســ عاشقانــہ و شاعرانــہ مے בهــבבر چشمانمــ لباســ سیاهــ پوشیـבهــ ...خوבمــ را بــہ هــزار راهــ میزنمــ !!بــہ هـــزار ڪوچــہ ...بــہ هـــزار בر ...ڪاش مــمــڪــלּ بــــوב لـــمس בوبـــاره ےבســــتـــانتــــ     ❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’-❂ -‘๑’-❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑
ایـــלּ ســیگــار لــعنــتـﮯ

بــاز کــامــ نــمــﮯ בهــב

تنــها یکــ پکـ عــمیــق

از طعم لب هاﮯ تـــ♥ـــو

چــاره ﮯ این בرمــــــــاندگــﮯ ست ...حــــتــﮯ ایــــن فصــــل ســــــرב

بــــــرایــــــم گــــــــرم مــﮯ شـــــوב

اگــــــر بـــــاز گـــــرمـــﮯ בســــــتانـــــت را

حـــــــس ڪـــــنــــــم
ســــکـــوتبـב ترین حالت ممڪن اینہِ ڪہِ
وقتے باهاش قهری پیامڪ میاב
همہِ تن و بـבنت میلرزه چون فکر میڪنے اوونہِ
بعـב ڪه میبینے اون نیست
خیلے בاغون میشے
ولے غرور لعنتی و حرفایے ڪہِ ازش شنیدے تــا روز آخر
اجازه نمیده بهش زنگ بزنے
منتظرے اون اول بیاב سمتت
اونم نمیاב
توام نمیرے
و یہِ رابطہِ توو اوجش بہِ همین راحتے تموم میشہِ.....!
یــڪ בقیقـــﮧ ســـڪـــوت !بـــפֿـــاطـــر تـــمـــام آرزوهـــایـــی ڪﮧ בر حـــב یڪ فـــڪر مـــانـــבنـــבبـــפֿـــاطـــر شـــب هـــایـــی ڪﮧ بـــا انـــבوه ســـپـــری ڪرבیـــم …بـــפֿـــاطـــر قـــلبـــی ڪﮧ زیـــر پـــای ڪســـانـــی ڪﮧ בوســـتـــشـــاלּ בاریـــم لـــﮧ شـــב …!بـــפֿـــاطـــر چشـــمـــانـــی ڪﮧ همیشـــﮧ بـــارانـــی مـــانـــבنـــב !!!یڪ בقـــیقـــﮧ سڪوت !بـــﮧ احـــتـــرام ڪســـانـــی ڪﮧ شـــاבیـــشـاלּ را با غمـــگیـــלּ ڪـــرבלּ مـــا بـــבست آورבنـــב !!!بـــפֿـــاطر صـــבاقـــت ڪﮧ ایـــלּ روزهـــا وجـــوבش فـــرامـــوش شـــבه است …بـــפֿـــاطر محبـــتـــت ڪﮧ بیشـــتر مـــورב פֿـــیـــانـــت واقـــع گـــرבیـــב !!!یڪ בقیقـــﮧ ســـڪوت !بـــﮧ פֿـــاطـــر حـــرف هـــایـــی ڪﮧ هـــیـــچ وقـــت گـــفـــتـــﮧ نـــشـــב !!!بـــﮧ פֿـــاطـــر هـــمـــﮧ ی בلـــتنـــگـــی هـــا و تـــنهـــایـــی هـــا !!بـــرای احـــســـاســـی ڪﮧ هـــمیـــشـــﮧ نـــاבیـــבه گـــرفـــتـــﮧ شـــב !…وبـــاره تنـــهایی...از سا ختـــــــار دنـــیــــــــا اطلاع زیادی ندارمـــــــــ....ولــــــی من هم دوســــت داشتـــــــــمدنیـــــــــــای كســـــــی باشــــــــم...!!!♥♥♥او " رفتـــ "همیـــن ...!قصـــه امـ کـوتـــاه بـــود بـــه ســــر رسیـــد،کـلاغ جــــان تــــو هــــم بــــروشـایـــد جـــایـــی دیگــــرقصـه ای زیـبـــا منتظـرتــــ بــاشـــد!خستـــه ام... از تـــــو نــوشتـــن...!کمی از خـــود مــی نـــویســمایــن "منــم" کــه،دوســتـتــــ دارم...!!!!!!!! و تنهـــا همـــــــــــدردم  یک لیوان نسکافــــــــه داغ!تا عـــطرش مرا از دردهایم فــــــــــارغ کند ..چه سخـــــت است نه؟!وقتی که بــــوی عـــــطر تــنــی نیستتا تسکین درد هایت باشد؛آدم به عـــــطر یک لیوان نسکــــــــــــافه دل ببندد…!سهم من از دنیـــا♥منـــ از تمامــِ دنیا ♥♥ فقط آن دایرهـ ی چشمانـــ تو را میخواهمـــ ، ♥♥ وقتی کهـ در شفافیتشــ ، ♥♥ بازتابـــ عکســـ خودمـــ را میبینمـ ♥عـــــاشقـــمعـــــاشــق آن " میـــم "کــه مــی آیــد آخــــر کلــمه ی " عــــزیــــز "و مـــرا میکــنــدمـــال تــــ♥ــــومی خواهم داستانی از علاقه ام به او بنویسم :یکی بود ، یکی …بی خیال …خلاصه اش میشود : " دوستــش داشـــتم "به تو کــــه کـــــ ــاری ندارم!دارم به دردِ خــــــــ ــــــــ ـــــــودم می میرمتقصـــــیر مــــــ ـــــن نیستکه “تـــــ ــو”تنــــــ ـــــها درد منی…!آســمــان؟نــكــند اشــكــهــايـــمروي تـــــو را كــم كـــردهكــه نميـــبـاري؟گــــاهی....هـــمــیــشــه نــــه ولــــی گـــاهـــی مــیــانبـــودن و خـــواســتـن فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــد وقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــه کــســی را بـــاتــمـــام وجــــود میخواهــــی ولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارشبــــاشـــیبـــاورتـــــ بشود یـــا نـــه! روزی میرســد که دلتـــ بــــرای هیچکس به انـــدازه مــن تنگــــ نخـــواهـــد شـــد بــــرای نگـــاه کـــردم..بـــوسیـــدنـــم..خندیــدنــم..اذیتــــ کـــردنـــم بــــرای تمامــی لحظاتـــی کـــه در کنـــارم داشـــتی روزی خـــواهد رسید که در حـسرتــ تکرار دوباره من خواهی بود میدانم روزی که نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شدخبــــــــر از مـــن داری؟…خبـــــــر از دلتنـــگی هـــای مــن چطـــور؟و آن پروانه هــــای شـــادی کـــه در نگاهم بودند…خبـــرش رسیده کـــه مـــرده اند؟هیچ ســــراغ دلـــم را میگیری؟کسی خبـــــر داده که آبـــــ رفته ام از خستگی؟مچـــالــه ام از دلتنگی؟آه… که هیچ کلاغی نساختیم میـــان هموجـــدانتـــ راحت…خبـــــرهـــای من بــه تــو نمی رسد…گـــــاهــــی دیــــدن یکــــ عکـــس دو نفـــره تــــو رو یــــاد اون نمـــی نـــدازه !تــــورو یـــــاد خــــودتـــ مـــی نـــدازه ...کـــه چقـــدر شــــاد بـــودی ، کـــه چقـــدر خنـــدون بـــودی ، که چقدر جوون بودی !گــــاهی آدم ها دلـــشون فقط بـــرای خودشون تنگ می شه ...دلم واسه خـــودم تنگــه ...مــن
دنــــیــــاے واقــعـــے هـــمـــیـــنـــجـــــاس !

دنـــیـــاے مــــجــــازے اوטּ بـــیـــرونـــکــﮧ هـــمــــﮧ بــــا نــــقـــابـــטּ

هـــمــﮧ تـــــو قـــیـــافـــטּ

دنـــیـــاے واقـــعــــے ایـــنــجـــاس

هـــمـــﮧ بــــے ریــــا و خـــاکــے

کـــســــــےزخـــمـــاشــــو نـــمــے پــــوشــــونــــﮧ

کــســــے اشــکــاشــــو پـــاکـــ نـــمــے کــنـــﮧ

کــــســـے بــــغــضـــشـــو قــــورت نــــمـــے ده

دیــــدے ؟

دنــــیــــاے واقــعـــے هـــمـــیـــنـــجـــــاس!!!مـــــــــــــــــــــــن..؟!

چه دوحرفیه وســــــــــــــوسه انگیزیست.....

این من! نه زیبایم ، نه مهـربانم,نه عـاشق و نه محتاج نگاهی...!

فقط برای خودم هســــــــــــــــتم...خود خودم ! مال خودم !

صـــــــــــــــــــــــــبورم و عجول!!

سنگین...سرگردان...

مـــــــــــــــــــــــــغرور...لجباز....

با یک پیچیدگی ساده و مقداری

بی حوصـــــــــــــــــــــــــــلگیه زیــــــــــــــاد!!!

و برای تویی که چـــهره های رنگ شده را می پرستی,
نه سیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت آدمی ,

هیـــــــــــــــــــــــــــچ ندارم.

راهــــــــــــــــــــت را بگیــر و بـــــــرو

حوالی من توقف ممنــــوع استچــــــه آزمون دشـــواریستــــ . . .قلبتــــــ را سمتـــــ چــپــــ بـــگذارنــــد و بگـــوینـــد :بـــــرو بــــه راه راستــــــ . . .


کـــاش تـــوی ایـــن جــاده یـه تـابلـــو نصــب میکـــردنواســـه دلخـــوشـیم. . .!!" تـــــــــــو "دو کیــــــلومـــــتر. . .! 


ســــرد خواهد شد ،روزها، بی آغوش ِ منبَر تن کن ... دروغ هایی را که بافــتی !!

احساس بـــرو به ســلامتمگـــــر خـــودتاشکبــــــاز هـــم تــــا
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 16:21 توسط معصومه |

@

همانگونه که آمدم از خیالت پاک میشوم،آرام بیصدا بی چراغ،قول میدهم ذره ای صدای رفتنم آرامش سکوتت را برهم نزند...!
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 16:20 توسط معصومه |

@

همانگونه که آمدم از خیالت پاک میشوم،آرام بیصدا بی چراغ،قول میدهم ذره ای صدای رفتنم آرامش سکوتت را برهم نزند...!

درد دارد وقتی من عاشقانه هایم را اینجا می نویسم دیگران می ایند.... می خوانند...یاد عشقشان می افتند...وتو.........

 هنوز هم بیخیالی!!!!!!!!!!!!!


چقدرسخته....

مجبور باشی دستای سرد یه غریبه رو بگیری که بهش هیچ حسی نداری....

فقط واسه اینکه به یار بی معرفتت ثابت کنی که....

منم میتونم!


اهای غریبه!

کنارش می شینی....

وفقط باچند ایه ی قران محرمش میشی....

ومن......

من اشنا...

بایک دنیا عشق و حسرت...

به او نامحرمم!


چقد سخته تو هق هق گریه هات نفس کم بیاری....

اما.....

عشقت به یکی دیگه بگه:

نفسم!!!


بسلامتی اونیکه شده بهونه قشنگ زندگیم اما میترسم به دوس داشتنش اعتراف کنم چون احساس میکنم یجورایی واسم زیادیه و من واسش کمم!

 کسیکه وقتی بهش فکر میکنم یه لبخند قشنگ رو لبام می شینه اما خیلی زود جاشو اشک پر میکنه و به خودم میگم دختر حواست کجاس....اون واست خیلی زیاده.....


کارت پستال درخواستی طراحان

+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 16:17 توسط معصومه |

گرگ باش تا محتاج نوازش نباشی... گرگ یعنی ارتش تک نفره... تنها ولی وحشی!
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 15:12 توسط معصومه |

@

از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدند: واجب و واجبتر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ فرمود:واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه است، نزدیک قیامت و نزدیک تر ازآن مرگ است، عجیب دنیا و عجیب تر ازآن محبت دنیاست، سخت قبر است و از آن سخت تر دست خالی به قبر رفتن است...!
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 15:9 توسط معصومه |

@

چه رسم جالبی است! محبتت را میگذارند پای احتیاجت... صداقتت را میگذارند پای سادگیت... سکوتت رامیگذارند پای نفهمیت... نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت... و وفاداریت را پای بی کسی أت... و آنقدر تکرار می کنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بی کس و محتاج!!!
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 15:8 توسط معصومه |

@

به سلامتی اونایی که مخاطب خاصشون خداست به سلامتی اونایی که شبا به خدا شب بخیر میگن به سلامتی اونایی که صبح با یاد خدا از خواب بیدار میشن به سلامتی اونایی که خدا همه دار و ندارشونه....
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 15:7 توسط معصومه |

@

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب میترسد/که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب میترسد* گرفته دامن شب را غباری آنچنان درهم /که چشم از پلک و پلک از چشم و چشم از خواب میترسد*
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 15:5 توسط معصومه |

سیزده از هرشماره بهتر است، چون که روزش روز مولا حیدر است/ سیزده را خواستند نحسش کنند، دشمنان اهل بیت حذفش کنند* سیزده چون میرسدشادی کنیم، از شه والا علی(ع) یادی کنیم. " بر منکر مولا لعنت "
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 15:3 توسط معصومه |

@

حقیقت دارد ! کافی ست چمدان هایت را ببندی تا حاضر شوند،همه برای از یاد بردنت ! آنکه بیشتر دوستت میدارد،زودتر !!!
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 15:0 توسط معصومه |

حقیقت دارد ! کافی ست چمدان هایت را ببندی تا حاضر شوند،همه برای از یاد بردنت ! آنکه بیشتر دوستت میدارد،زودتر !!!
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین 1393ساعت 14:47 توسط معصومه |

سلام عشقم عیدت مبارک عزیزدلم دلم واست پر میکشه تو جزیی از وجودمی دوباره یکسال بدون تو شروع شد و من باید بدون تو سر کنم نفسم خیلی دوست دارم هنوزم جای خالیتو حس میکنم سال بدی چون برای همیشه قرار ه بری و منو تنها بزاری کاش حسرت نداشتنتو نمی خوردم فدات عزیز دلم

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین سینه را ساختی از عشقش سرشار ترین آنکه می گفت منم بهر تو غمخوار ترین چه دل آزار ترین شد چه دل آزار ترین !

+ نوشته شده در دوشنبه چهارم فروردین 1393ساعت 18:34 توسط معصومه |

سلام عشقم عیدت مبارک امسال تنهاتر از پارسالم عزیزم سال خوبی داشته باشی
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392ساعت 18:40 توسط معصومه |

‏@‏

سوت پايان را بزنيد! صداقتم حريف هرزگی زمانه نميشود. قبول ميكنم، باختم!

سلام مرسی که رفتی دوباره تو وبلاگم خیلی دلم گرفته اون روز که صداتو شنیدم خیلی خوش حال شدم دلم برات تنگ شده کاش میشد هر روز صداتو بشنوم همیشه از مریم احوالتو می پرسم دلتنگی بدترین درد دنیاست عزیزم

کاش بودی تادلم تنها نبود                    تا اسیر غصه فردا نبود

کاش بودی تا فقط باور کنی                 بی تو اصلا زندگی زیبا نبود

 

+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392ساعت 23:28 توسط معصومه |

لبخند دروغکی چرا؟ خوب نیستم... مثل قرصی که نیمه شب بدون آب گیر میکند,گیر کرده ام در گلوی زندگی...!
+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392ساعت 23:26 توسط معصومه |

زخم های دستم را میبندد و میگوید چرا با خود چنین کردی؟ ولی افسوس زخم بزرگ دلم را ندید تا بگوید چرا با تو چنین کردم !!!
+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392ساعت 23:24 توسط معصومه |

سلام،مطلب بذار تا سر فرصت بخونم
+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392ساعت 23:22 توسط معصومه |

سلام مرسی بابت مطلبایی که گذاشتی فدای مهربونیت عزیزم 

ميم مثل من@ ميم مثل مادر ميم مثل مرد ميم مثل ماه ميم مثل مرگ ميم مثل .......... مثل! مثل!! مثل؟ نع ديگه شبيه: بعضي ها! خيلي ها! كاشكي ها! آرزو ها! نبودن ها!

+ نوشته شده در دوشنبه سی ام دی 1392ساعت 10:20 توسط معصومه |

مثل بادبادك باش ! بااينكه ميدونه زندگيش به نخی بنده بازم تو آسمون میرقصه و میخنده.هميشه بخندونگران نباش, بدون كه نخ زندگيت دست خداست.
+ نوشته شده در دوشنبه سی ام دی 1392ساعت 0:58 توسط معصومه |

هیچکس با سگ های وحشی بازی نمی کند اما سگ های آرام را همه با لگد می زنند،گویی اینها باید تاوان آن وحشی ها را هم بدهند،زندگی شبیه بازی سگ هاست نظرت چیست!؟ باید آرام بود یا وحشی!؟
+ نوشته شده در دوشنبه سی ام دی 1392ساعت 0:54 توسط معصومه |